Grup ţintă

 

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 504 persoane ce vor beneficia direct de activitățile proiectului, identificate din minim 50 de IMM-uri ce își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de localizare inteligență conform SNDCI, din care: 112 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) din departamentele de resurse umane; 392 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) care asigură managementul strategic (care ocupă poziții de management) și antreprenori (care-și gestionează propriile afaceri). Proiectul propus are acoperire regională, respectiv grupul țintă vizat (392 manageri și antreprenori și 112 angajați din departamentele de resurse umane) este localizat 100% în regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Vest Oltenia . Astfel, distribuirea grupului țintă în cadrul regiunii de implementarea este următoarea:

 1. În județul Dolj 308 manageri și antreprenori și 84 de angajați din departamente de resurse umane;
 2. În Județul Olt 42 manageri și antreprenori și 14 angajați din departamente de resurse umane;
 3. În Județul Gorj 42 manageri și antreprenori și 14 angajați din departamente de resurse umane.

Din punct de vedere al egalității de șanse și nediscriminării, grupul țintă  va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limba, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizată. Din numărul total de persoane aparținând grupului țintă (504 persoane), cel puțin 30% (respectiv 151 persoane) vor fi femei.

Criteriile de selecție a grupului țintă sunt:

 • vârsta candidaților să fie de peste 18 ani, cu statut de angajat dovedit prin adeverință eliberată de angajator (în care se menționează obligatoriu următoarele aspecte: persoana este încadrată cu CIM;
 • locul de muncă este ocupat în regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul;
 • candidatul ocupă o poziție de management sau o poziție în departamentul de resurse umane;
 • candidatul, prin atribuțiile pe care le are, este implicat în asigurarea managementului strategic-după caz;
 • persoana își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv), sau să aibă calitatea de antreprenor dovedită cu o copie certificată “conform cu originalul” după documentul care-i conferă dreptul de a desfășura fapte și acte de comerț, în scopul obținerii de profit prin realizarea de bunuri material, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piață, în condiții de concurență;
 • să aibă domiciliul/reședința în mediul urban sau rural din regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • să aibă cel puțin studii medii probate;
 • nu pot face parte din grupul țintă persoanele care au mai participat la cursuri de formare profesională în domeniul Competențelor Antreprenoriale, Inspector Resurse Umane în cadrul altor proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 • nu pot face parte din grupul țintă angajații Solicitantului, precum soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.

Pentru înscrierea în grupul țintă se va depune un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

 • Formular de înregistrare grup țintă ;
 • Acord de utilizare a datelor personale;
 • Angajament de respectare a cerințelor proiectului ;
 • Declarația candidatului că nu a beneficiat/beneficiază de cursuri de formare profesionale similare, în alte proiecte cu finanțare nerambursabilă; declarația candidatului că nu este angajat al liderului de proiect și nici în relație de soț/soție, afin sau rudă până la gradul 2, inclusiv cu un angajat al liderului de proiect;
 • Copie a cărții de identitate.
 • Copie a certificatului de naștere;
 • Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie a actelor de studiu;
 • Adeverință de angajat/copie acte statutare (după caz);
 • Curriculum Vitae în format Europass.

Pe baza documentelor depuse, persoanele vor fi selectate și înscrise în grupul țintă, pe principiul ”primul venit, primul servit”. Lipsa unuia dintre documente, precum și neîndeplinirea criteriilor de selectie descrise anterior, conduce automat la neînscrierea candidatului în grupul țintă al proiectului.

Cei 150 de participanți la conferințe vor fi informați cu privire la:

 • Reglementările privind formarea profesională continuă;
 • Cadrul instituțional al formării profesionale continue a angajaților;
 • Caracteristici generale ale programelor / ofertei de formare;
 • Formarea profesională în întreprinderi;
 • Calitatea ofertei de formare continuă din perspectiva resurselor umane și materiale;
 • Politica firmelor în domeniul formării profesionale continue;
 • Evaluarea nevoilor de formare ale angajaților;
 • Strategiile angajatorilor în domeniul dezvoltării resurselor umane / FPC;
 • Priorități în formarea profesională continuă a angajaților;
 • Motivația privind participarea la formare și nivelul de satisfacție;
 • Modalități de stimulare a participării angajaților la FPC;
 • Impactul participării la cursuri de formare asupra companiei și angajaților;
 • Nevoi viitoare de formare profesională continuă;
 • Prezentarea rezultatelor anchetei realizate în rândul angajatorilor.

Tipărire